Kontakt telefon: +387 66 77 00 55
Kontakt telefon: +387 66 77 00 55

Dr Nevenka Pantić-Vuković

spec. radiologije

Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1999. godine. Polaže specijalistički ispit iz radiologije 2015. godine. Posjeduje 15-godišnje iskustvo u hitnoj službi, sedam godina provela radeći u inostranstvu. Obučena i licencirana za rad na ultrazvučnim aparatima (ultrazvučna dijagnostika), skenerima (CT dijagnostika), skopijama, aparatima za magnetno rezonantni imidžing (MRI dijagnostika) kao i interventnoj radiologiji; sprovođenje dijagnostičkih procedura  ambulantnim i bolničkim pacijentima u skladu sa protokolima i pravilima radiološke službe. Od 2011. godine stalno zaposlena u Opštoj bolnici “Srbija” Istočno Sarajevo. Pohađala internacionalne kongrese, posebno usavršavanje u oblasti neuroradiologije.

Dr Oliver Radmili

spec. radiologije

Rođen u Beogradu 1977. godine.  Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,64.  Specijalista radiologije, subspecijalista angiologije, zaposlen na Klinici za vaskularnu i endovakularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Prevashodno se bavi ultrazvučnom i MDCT dijagnostikom bolesti kardiovaskularnog sistema. Autor je i koautor više članaka u domaćim i stranim časopisima, kao i poglavlja u knjigama i udžbenicima.  Član je Internacionalnog udruženja angiologa, kao i Udruženja angiologa Srbije. U januaru 2012. godine u Kopenhagenu pohađao «Basic/advanced course in vascular ultrasound» u organizaciji European Society for Vascular Surgery. U januaru 2017. godine pohađao kurs iz oblasti MDCT arteriografije i koronarografije u Univerzitetskoj bolnici u Bjalistoku. Redovno učestvuje na «Schools of Cardiac Diagnostics» u organizaciji European Society for Cardiovascular Radiology.

Dr Zoran Ivković

spec. radiologije

Rođen u Nevesinju, 14.06.1974.godine. Završio Medicinski fakultet u Foči 2001. godine. Od januara 2006. godine zaposlen u UB Foča. Polaže specijalistički ispit iz radiologije 2010. godine od kada je i načelnik Službe za radiološku dijagnostiku. 2016. godine prelazi u Opštu bolnicu u Trebinju. U septembru 2013. godine  upisuje doktorske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, Srbija. Stručno se usavršava na odjeljenju za dječiju radiologiju u Kliničkoj bolnici u Uppsali u Švedskoj. Edukaciju iz oblasti kolor doplera i CT dijagnsostike pohađao u Sremskoj Kamenici, Srbija. Učesnik brojnih kongresa i simpozijuma u zemlji i inostranstvu. Oblasti bavljenja: konvencionalna radiologija, kontrastne metode (irigografija, intravenska urografija, pregled želuca i jednjaka u jednostrukom i dvostrukom kontrastu, mikciona urografija, itd), CT dijagnostika (grudnog koša, abdomena, karlice i lokomotornog sistema), CT angiografija (gornjih i donjih ekstremiteta, grudne i abdominalne aorte), ultrazvučna dijagnstika, kao i ultrazvukom vođene biopsije.

Dr Obrad Jović

spec. radiologije

Rođen 23.12.1976. godine u  Minhenu. Završio Medicinski fakultet u Banja Luci. U periodu od 2007.-2011. godine na specijalizaciji iz radiologije u KC Banja Luka kod prof. dr Vujnovića, u Imaging centru Sremska Kamenica kod prof. dr Prvulović, na Institutu za onkologiju Sremska Kamenica kod prof. dr Erak, na Institutu dijagnostičke i interventne radiologije KC Niš, kod prof. dr Bošnjaković. Zaposlen trenutno u službi za radiologiju opšte bolnice „Sveti Luka“ Doboj. Oblasti bavljenja: RTG dijagnostika, ultrasonografija (abomena i male karlice, mekih tkiva, koštano-zglobnog sistema, krvnih sudova svih anatomskih regija, dojki…), kompjuterizovana tomografija (sve vrste pregleda kompjuterizovanom tomografijom, uključujući angiografiju, urografiju, kolonografiju…), magnetna rezonanca (sve vrste pregleda magnetnom rezonancom, uključujući pregled dojki, enterografiju, MR koštano-zglobnog sistema…), dijagnostika oboljenja dojke (ultrasonografija, mamografija, MR dojki, kor biopsija dojke). Autor stručnih radova na domaćim i međunarodnim (Srbija) kongresima, kao i nekoliko radova u domaćim i inostranim stručnim časopisima.

Dr Nebojša Radojčić

spec. radiologije

Rođen 06.04.1978. godine. Medicinski fakultet zavrsio u Banja Luci 2006. godine, specijalizaciju iz radiologije pohađao u periodu 2008-2012. godine u UKC Banja Luka i KC Niš. Specijalisticki ispit položio u junu 2012. godine. Od juna 2012. godine radi kao radiolog u OB “Sveti Luka” u Doboju u službi za  radiologiju u sklopu rentgen dijagnostike, ultrazvučne dijagnostike sa  color doppler pregledima krvnih sudova, CT dijagnostike i NMR dijagnostike. U toku dosadašnjeg rada obavljao poslove konslultanta za UKC Istocno Sarajevo u sklopu NMR dijagnostike.

Mr. sci. med. dr Nikolina Dukić

spec. interne medicine, subspec. onkologije

Rođena 17. jula 1981. godine u Sarajevu. Medicinski fakultet u Foči završila je 2007. godine. Specijalistički ispit iz interne medicine položila 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Foči. Subspecijalistički ispit iz internističke onkologije položila 2016. godine na Medicinskom fakultetu u Banja Luci. Zaposlena u Univerzitetskoj bolnici Foča kao šef odseka onkologije na odjeljenju Onkologija. Magistarski rad odbranila je 2015. godine na Medicinskom fakutetu u Foči. Viši je asistent na katedri za Internu medicinu na Medicinskom fakultetu u Foči. Učesnik brojnih domaćih i inostranih stručnih sastanaka.

Prim. dr Jadranka Jovović

spec. interne medicine, subspec. hematologije i medicinske onkologije

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1987. godine. Specijalistički ispit iz interne medicine položila na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1998. godine. Subspecijalizaciju iz hematologije završila na Klinici za hematologiju KCS u Beogradu 2000. godine. Subspecijalizaciju iz medicinske onkologije na KC Univerziteta u Sarajevu položila 2006. godine. Zvanje primarijusa stekla u aprilu 2007. godine. Poslednjih 20 godina provela radeći u JZU Bolnica “Srbija” Istočno Sarajevo, najvećim dijelom kao rukovodilac odjeljenja onkologije i hematologije. Učestvovala kao glavni istraživač u međunarodnoj kliničkoj studiji / pod pokroviteljstvom Roche-a / iz oblasti terapije Non-Hodkgin limfoma i difuznih krupnoćelijskih limfoma u trajanju od tri godine.

Dr Milan Gluhović

specijalista interne medicine

Dr Vesna Arsić-Pejić

specijalista neurologije

Dr Anita Adžić-Kovačević

specijalista pulmologije